Dịch vụ

BẢNG THÔNG BÁO GIÁ VISA RATRACO TRAVEL

QUỐC GIA LOẠI THỊ THỰC THỜI GIAN THỜI GIAN LÀM VIỆC LƯU TRÚ TỐI ĐA GIÁ NET GIÁ VIP NET GIÁ THỊ TRƯỜNG 
HÀN QUỐC Du lịch single 3 tháng, đi 1 lần 7 – 11 ngày ko tính thứ 7 chủ nhật 10 ngày 75$ 100$
Du lịch multi 5 năm, đi nhiều lần 7 – 11 ngày ko tính thứ 7 chủ nhật 30 ngày 190$ 230$
TRUNG QUỐC Du lịch 3 tháng, đi 1 lần 4- 5 ngày làm việc không tính thứ 7, cn 15 ngày 90$ 110$
4- 5 ngày làm việc không tính thứ 7, cn 30 ngày 150$ 180$
Thương mại 3 tháng, đi 1 lần 4- 5 ngày làm việc không tính thứ 7, cn 15-90 ngày phụ thuộc thư mời 90$ 110$
6 tháng, đi nhiều lần 4- 5 ngày làm việc không tính thứ 7, cn 30 ngày 150$ 220$
Thăm thân 3 tháng, đi 1 lần 4- 5 ngày làm việc không tính thứ 7, cn Q2 30 ngày
Q1 không xác định
90$ 120$
đi nhiều lần 4- 5 ngày làm việc không tính thứ 7, cn Q2 250$ 240$
NHẬT BẢN Du lịch Single 3 tháng, đi 1 lần 15-20 ngày làm việc không tính thứ 7, cn 15 ngày 70$ 100$
Du lịch multi 1-5 năm, đi nhiều lần 15-20 ngày làm việc không tính thứ 7, cn 15-90 ngày 120$ 180$
ĐÀI LOAN Du lịch evisa multi 3 tháng, đi nhiều 7 ngày làm việc không tính thứ 7,cn 14 ngày 0$
Công tác single 3 tháng, đi 1 lần 7 ngày làm việc không tính thứ 7,cn 14 ngày 90$ 115$ 120$
Du lịch single 3 tháng, đi 1 lần 7 ngày làm việc không tính thứ 7,cn 14 ngày 85$ 110 115$
HONG KONG Du lịch single 1 tháng đi 1 lần 15-30 ngày 7 ngày 110$ 130$
DUBAI Du lịch single 2 tháng, đi 1 lần 3-5 ngày làm việc không tính t7,cn 30 ngày 150$ 170$
3-5 ngày làm việc không tính t7,cn 60 ngày 250$ 270$
ÚC C600 1-3 năm, đi 1 lần hoặc nhiều lần 1-2 tháng 90 ngày 220$ 250$
Tây Ban Nha 220$ 270$
Pháp 230$ 260$